Semalt: Zyýanly programma üpjünçiliginden we spamdan uzaklaşdyrjak usullar

Aldawçylar sosial ulgamlary uzak wagtlap zyýanly programma üpjünçiligini we spam ýaýratmak üçin platforma hökmünde ulanýarlar. Sosial ulgam ägirdi “Facebook” -y ulananyňyzda zyýanly programma üpjünçiligini almak ýa-da spamyň käbir görnüşlerinden geçmek gutulgysyzdyr.

Şeýle-de bolsa, “ Semalt” uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, “ Facebook” -y ulananyňyzda spam we zyýanly programma üpjünçiliginiň köp tarapdan öňüni alyp boljakdygyny aýdýar. Işjeň çäreleri görmek, iň uly we iň soňky Facebook zyýanly programma üpjünçiliginden we spamdan gorap biler. Mundan başga-da, zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary habar bermek sosial ulgam platformasynda şeýle howplara garşy durmakda peýdalydyr.

Internet hünärmenleri, e-poçta habarlarynyň internetde zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary ýaýratmakda kiber garakçylar we hakerler tarapyndan ulanylandygyny öňe sürýärler. Häzirki wagtda dünýäde iki milliarddan gowrak ulanyjyny düzýän “Facebook”, “Twitter” we “Instagram” ýaly sosial media meşhurlygy, zyýanly programma üpjünçiligi internet hakerlerini paýlaşmak meselesini aňsatlaşdyrdy. Mysal üçin, ýaňy-ýakynda geçirilen gözleglere görä, Riverside gözlegçileri 12000 Facebook gatnaşyjysynyň ýarysynyň diýen ýaly zyýanly programma üpjünçiligine we kezzaplyga ýykgyn edendigini anykladylar. Bu, internetdäki egrileriň islendik Facebook hasabyny döwmäge ukyplydygyny görkezdi. Gözlegleriň dowamynda galplyklaryň köpüsi, Facebookdaky ýazgysyndan "mugt iPhone" ýaly sowgatlary hödürlemegiň köne usuly bilen baglanyşyklydy.

Ulanyjy Facebook platformasyndaky spam we zyýanly programma üpjünçiligini nädip tanap we öňüni alyp biler?

Internet hünärmenleriniň pikiriçe, “Facebook” habarlaryny ulananyňyzda şifrlemek iň kyn zat, habaryň dostundan ýa-da kimdir biriniň hasabyna zeper ýetiren kezzaplardan bolmagydyr. Bu ýagdaýda internet ulanyjylaryna şübheli görünýän islendik baglanyşyklara basmazlyk barada duýduryş berilýär. “Facebook” abonentleriniň hakerlerden alnan ýa-da galp ýazgylary, pidanyň şahsy maglumatlaryny doldurmagyny ýa-da bermegini haýyş edýän daşarky saýtlara baglanyşyklary öz içine alýar. Mundan başga-da, şeýle tekliplerde Deal, Wow, OMG we Free ýaly açar sözler ulanylýar. “Facebook” ulanyjylary, toruň ähli görnüşli baglanyşyklary başlangyç süzgüçsiz goýmaga mümkinçilik berýändigini ýadyna salmalydyrlar. Bu, döwülen Facebook hasaplaryny ýa-da hakyky hasap ulanyjylaryny gysgaldylan baglanyşyklary fişing ýa-da zyýanly sahypa gönükdirip biljekdigini aňladýar.

“Facebook” -da sosial ulgam ulanyjylarynyň şahsyýetini goramak üçin enjamlarynda işledip bilýän antispyware ýa-da wirusa garşy gurallar hem bar. Şeýlelik bilen, wirusa ýa-da antispyware programma üpjünçiliginiň täzelenen nusgasyny saklamak ýa-da işletmek, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiliginden we spamdan goramakda möhüm ähmiýete eýe. Mundan başga-da, “Facebook” ulanyjylaryna “Facebook” ýaly sosial ulgamlarda zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak usullary barada bilim almak maslahat berilýär. Şeýle hem, “Facebook” -da ulanyjylara spam we zyýanly programmalar barada bilim bermek üçin “Habarlar” bölümi bar. Bölüm ulanyjylaryň enjamlaryny zyýanly programma üpjünçiliginden goramak üçin ulanyp biljek tekliplerini berýär.

“Facebook” ulanyjy spam, zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da döwülen hasaby nädip habar berip biler?

Ulanyjy spam ýa-da zyýanly baglanyşyklary öz içine alýan islendik ýazgydan şübhelenende, howpsuzlyk sahypalary arkaly Facebook-a habar berip biler. Şeýle hem, ulanyjylar ýazgynyň ýokarky sag tarapynda peýda bolan "X" düwmesine basyp bilerler. Mundan başga-da, zyýanly wideolar we suratlar "Wideo hasabat" ýa-da "Bu suraty habar bermek" düwmesine basyp habar berilip bilner. Hasap döwmek bilen baglanyşykly meseleler, derňewlere garaşýan bada-bat ýatyrylýan Facebook-nyň Howpsuzlyk bölüminde habar berilip bilner.